1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Štrůdl do krabice na internetových stránkách, který provozuje Štrůdl do krabice

Prodávající:

Štrůdl do krabice, Eva Brabcová, Zelená 25, Praha 6, 160 00

IČO: 18425682

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Štrůdl do krabice.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky.?Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy (dodání) a platební podmínky.Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.?Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Předmět objednávky a závazky prodávajícího Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky .Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Závazky kupujícího Kupující je povinen uvést svou správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou může být objednané zboží odesláno, pokud kupující nezvolí jinou formu dodání.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a nákladu na dopravu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Cena Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Změnou cen nabízeného zboží se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného, dopravného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu jsou realizovány pouze v České republice.

Termín dodání zboží Zboží bude doručeno objednavateli dle zvolené možnosti doručení objednávky, je-li zboží skladem. Zboží bude doručeno poštovní službou a to nejdéle do týdne od potvrzení objednávky kupujícímu.

V případě volby odběru objednaného zboží na odběrném místě je čas a místo již zřejmé z objednávky.

V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn.

Převzetí dodávky. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit. Prodávající ihned zahájí reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!

Podpisem dodacího listu bez připomínek kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá platbou předem na bankovní účet firmy č. účtu: 3720212339/0800 ČS pod variabilním symbolem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. Toto se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, či jiného objednatele nesplňující podmínky kategorie spotřebitel, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky ústně či SMS +420 724 357 699 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

5. Jiná ustanovení

Ceny zboží Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku..

Řešení sporů Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

Užívání registrovaných údajů Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. ?Provozovatelé internetového obchodu Štrůdl do krabice si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu Štrůdl do krabice nebo na adresu provozovatele.

7. Reklamace

Kupující Podpisem dodacího listu při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky ustně či SMS +420 724 357 699 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu prodávajícího.Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží dodací list nebo pokladní doklad (účtenku).

Prodávající O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

Zánik nároku na uplatnění reklamace Nárok na uplatnění reklamace zaniká především při nedodržení podmínek správného uskladnění dodaného zboží, tzn. Vystavení dodaného zboží nepřiměřeným teplotám.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Štrůdl do krabice. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.